เครือข่ายห้องสมุดทหาร
* ห้องสมุดกระทรวงกลาโหม
* ห้องสมุดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
* ห้องสมุดกองประวัติศาสตร์และโบราณคดีทหาร บก.สปท.
* ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
* ห้องสมุดกรมสารบรรณทหาร
* ห้องสมุดกรมแผนที่ทหาร
* ห้องสมุดกรมการสื่อสารทหาร
* ห้องสมุดกองสนับสนุน ศฝทส.สส.ทหาร
* ห้องสมุดกองทัพบก
* ห้องสมุดกรมการพลังงานทหาร
* ห้องสมุดกรมการสารวัตรทหารบก
* ห้องสมุดศูนย์สันติภาพ กรมยุทธการทหาร
* คณะกรรมการบริหารห้องสมุดทหาร
* คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดทหาร 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

counter free


กองกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร.ทหาร 5721785

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกอ่านหนังสือออนไลน์

สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 

วิสัยทัศน์
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการปลัดบัญชี การบริหารทรัพยากร
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

พันธกิจ
 
แสวงหา รวบรวม สั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการ
และบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรที่มีความพร้อม และมุ่งมั่น พัฒนา
เพื่อเป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอาเซียน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

Googleแหล่งการเรียนรู้
* DSTO Library
* Google Books
* LC (Library of Congress)
* OhioLink Central Catalog
* NASA
* Natioanl Library of Australia
* USMA Library
* Military Libraries Division (DMIL)
* OCLC WorldCat


ห้องสมุดทางด้านการวิจัย
* ThaiLIS
* คลังข้อมูลงานวิจัยไทย
* ห้องสมุดกลาง สวทช.
* ห้องสมุดงานวิจัย วช.
* สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
* ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TCDC)