...
พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุง
ปช.ทหาร
...
พล.ต. คัมภีร์ พงษ์วิชัย
รอง ปช.ทหาร
...
พล.ต. นิพนธ์ พินสุวรรณ์
รอง ปช.ทหาร
...
พล.อ.ต. วรกฤต มุขศรี
รอง ปช.ทหาร
...
พล.ต. กฤษฎิ์ชัย จำนงค์เนียร
ผอ.สบท.สปช.ทหาร