วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการปลัดบัญชี การบริหารทรัพยากร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

พันธกิจ

๑. พิจารณาเสนอความเห็น ในการกำหนดนโยบายด้านปลัดบัญชีของ กองทัพไทย
๒. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การพัฒนาระบบราชการ และการจัดทำโครงการของกองทัพไทย
๓. พิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งดำเนินการด้านงบประมาณกับส่วนราชการอื่น
๔. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบบัญชี รวมทั้งแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการรายงานเกี่ยวกับความรับผิด ทางแพ่งของกองทัพไทย ดำเนินการควบคุมงบประมาณ รายงานสถานภาพเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
๕. พิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการใช้ทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การตรวจสอบ การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรของงาน โครงการ การดำเนินงานทางสถิติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรของกองทัพไทย
๖. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง และปรับปรุงการจัดและอัตราของ ส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพไทย พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ วิธีการจัด ปริมาณงานและกำลังพล เพื่อปรับปรุงการจัดอัตรากำลังพล และวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
๗. อำนวยการ และดำเนินการ ศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานในสายวิทยาการ ด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย กำกับดูแล และควบคุมกำลังพลในสายงานปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย
๘. กำกับดูแลนโยบายด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน ในฐานะกรมเสนาธิการร่วม ด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย
๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการCopyright © กกม.สปช.ทหาร 2019

พัฒนาโดย กกม.สปช.ทหาร