:: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย
16 พ.ค.60
สอบราคาจ้างานบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
19 เม.ย.60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการ บก.ทท.
28 พ.ย.59
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน พื้นที่ภายในอาคารหมายเลข ๕ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
28 พ.ย.59
สอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย 10 ก.พ.59
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 22 ม.ค.59
สอบราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ
19 พ.ย.58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25 มี.ค.58
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย
23 ก.พ.58
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ และปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบงานปลัดบัญชี
1 ธ.ค.57
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (เพิ่มเติม)
21 พ.ย.57
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและระเบียงทางเดิน อาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
21 พ.ย.57
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศใน สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
17 พ.ย.57
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
10 พ.ย.57
สอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ และระบบงานปลัดบัญชี
29 ก.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 5 ชั้น 1 - 6
23 ก.ย.57
สอบราคาจ้างงานการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชี
3 ก.ย.57
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 71 รายการ
17 ก.ค.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ
18 มิ.ย.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ จำนวน 12 รายการ
28 พ.ค.57