:: แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11 ก.ย.62
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 ต.ค.61
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25 ก.ย. 61
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ต.ค..60
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 3 ของ สปช.ทหาร
6 ก.ค.60
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 2 ของ สปช.ทหาร
7 เม.ย.60
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 1 ของ สปช.ทหาร
28 ต.ค.60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ต.ค.59
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในไตรมาสที่ 3 ของ สปช.ทหาร
6 ก.ค.59
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในไตรมาสที่ 2 ของ สปช.ทหาร
7 เม.ย.59
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในไตรมาสที่ 1 ของ สปช.ทหาร
28 ต.ค.59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
14 ต.ค.58
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22 ต.ค.57