:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
บก.01 23 ม,.ค.63
ปร.6 23 ม,.ค.63
ปร.5(ก) 23 ม,.ค.63
ปร.5(ข) 23 ม,.ค.63
ปร.4 23 ม,.ค.63
ปร.4(พ) 23 ม,.ค.63