:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขายทอดตลาดซากเครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพ 3 ต.ค.61
ประกวดราคาจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( MIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 16 มี.ค.61
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบดับเพลิงประจำอาคาร อาคารหมายเลข ๕ กองบัญชาการกองทัพไทย แแจ้งวัฒนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 15 มี.ค.61
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย 3 พ.ค.60
สอบราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย 7 เม.ย.60

สอบราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย

20 มี.ค.60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดต้งห้องปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย
14 พ.ย.59
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน พื้นที่ภายในอาคารหมายเลข ๕ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
31 ต.ค.59
สอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบการบริหารสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการของ บก.ทท.
28 ม.ค.59
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม กองจัดการ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร อาคาร 5 ชั้น 6
11 ม.ค.59
สอบราคาจ้างซ่อมและจัดหาเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม ในงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5 กองบัญชาการกองทัพไทย (สำนักงานปลัดบัญชีทหาร) โดยวิธีสอบราคา
6 พ.ย.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าลิฟต์และจัดทำป้ายนามหน่วย อาคาร 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
29 ก.ค.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าลิฟต์และจัดทำป้ายนามหน่วย อาคาร 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
3 ก.ค.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 มิ.ย.58
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มิ.ย.58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
13 มี.ค.58
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย
10 ก.พ.58
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย
4 ธ.ค.57
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ และปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบงานปลัดบัญชี
18 พ.ย.57
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (เพิ่มเติม)
10 พ.ย.57
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องโถงหน้าลิฟต์ และจัดทำป้ายนามหน่วย อาคาร 5
10 พ.ย.57
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและระเบียงทางเดิน อาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
10 พ.ย.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง
7 พ.ย.57
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศใน สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
4 พ.ย.57
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
28 ต.ค.57
สอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ และระบบงานปลัดบัญชี
16 ก.ย.57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 5 ชั้น 1 - 6
12 ก.ย.57
สอบราคาจ้างงานการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชี
22 ส.ค.57
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 71 รายการ
1 ก.ค.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ
6 มิ.ย.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. จำนวน 12 รายการ
20 พ.ค.57
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ
7 ก.พ.57
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์
23 ม.ค.57
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
13 ม.ค.57
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน สปช.ทหาร
2 ม.ค.57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง
17 ธ.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 5 ชั้น 1 - 6
13 ก.ย.56
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
13 ก.ย.56
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า
28 มิ.ย.56
สอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ และระบบงานปลัดบัญชี
21 พ.ค.56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. ชุดโต๊ะทำงานข้าราชการ พร้อมเก้าอี้
8 พ.ค.56
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง พื้นที่ชั้น ๒ - ๖
4 มี.ค.56
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง
26 ก.พ.56
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์
19 ก.พ.56
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวรรักษาความปลอดภัย และพื้นที่ห้องบริการสนับสนุนส่วนกลาง
19 ก.พ.56
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางภายในสำนักงาน พื้นที่ชั้น 5 - 6
23 ม.ค.56
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวรรักษาความปลอดภัย และพื้นที่ห้องบริการสนับสนุนส่วนกลาง
23 ม.ค.56
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรนนิบัติบำรุง
3 ม.ค.56
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
12 ธ.ค.55
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ห้องน้ำชั้น ๓ และ ๖
12 ต.ค.55
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
14 ก.ย.55
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
12 ก.ย.55
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ
18 มิ.ย.55
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ
24 พ.ค.55
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
2 ก.พ.55
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงาน สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
1 ธ.ค.54
สอบราคาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 5 ชั้น 1-6 6 ก.ย.54
 ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน ๑๑ รายการ 20 มิ.ย.54
ระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการ
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีทหาร,
เอกสารประกวดราคา)
7 ก.ค.53
สอบราคาจ้าง ทำความสะอาด 7 ก.ย.52