:: ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การตรวจสอบผู้ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน (สขร.1
)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง
วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือและสื่อวีดีทัศน์ (CD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเครื่องนอนเวร รักษาความปลอดภัย ประจำอาคาร ๕ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และระบบการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางอาคารหมายเลข ๕ ชั้น ๑-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือแนวทางการบริหารงบประมาณของ กองบัญชาการกองทัพไทย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือระบบงานปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ส.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูสำนักงาน และเปลี่ยนกระจกห้องโถง ชั้น๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนการบูรณาการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔)
9 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการควบคุมงบประมาณ (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
19 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีคัดเลือก
24 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ กองบัญชการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า - ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
5 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทอุปกรณ์จัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และสื่อวีดีทัศน์ (CD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ และจัดดอกไม้ธูปเทียน พิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
30 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และ ระบบการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 5 ชั้น 1 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบงานปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเครื่องนอนเวร รักษาความปลอดภัย ประจำอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์รายการย่อยเป็นกรณีเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบจอภาพและการประชุมทางไกล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบรกิารสำหรับพ่นยาฆ่าเชื้อโรคลดความเสี่ยงต่อต้านการแพร่กระจายโรค COVID -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน สำนักปลัดบัญชีทหาร ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ กองบัญชการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเจัดซื้อจัดจ้าง กรณีจัดซื้อจัดจ้างวงเงินต่ำกว่า 5,000 บาท
8 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำหรับการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง ของ สปช.ทหาร กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ประจำไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มีค.๖๓)
13 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแแซมและทาสีฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค.63
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานของ สปช.ทหาร โดยวิธีคัดเลือก
18 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีคัดเลือก
19 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สารสนเทศในการขนย้ายและติดตั้งภาพรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ และจัดดอกไม้ธูปเทียน พิธีเปิด - ปิดการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ามพิมพ์ประกาศนียบัตร และปกใส่ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชา สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ธ.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ต.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคารหมายเลข 5 ชั้น 1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดเครื่องนอนเวร รักษาความปลอดภัย ประจำอาคาร 5
26ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า - ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5ก.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายที่จอดรถอาคารบริวาร ๙ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2ส.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26ก.ค.62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
23ก.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11ก.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค.62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
19 เม.ย.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานประจำปีของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ปี61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับการจัดสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง(เพิ่มเติม) สำหรับใช้ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทอุปกรณ์จัดเก็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า - ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ และหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.พ.62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ก.พ.62
ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบดับเพลิง ประจำอาคารหมายเลข 5 กองบัญชาการกองทัพไทย
19 เม.ย.61
ผลสอบราคาจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (MIS)
03 เม.ย.61
ผลการสอบราคางานปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย
22 พ.ค.60
สอบราคาจ้างานบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการ ของกองบัญชาการกองทัพไทย
26 เม.ย.60
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการ บก.ทท.
6 ธ.ค.59
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงาน พื้นที่ภายในอาคารหมายเลข ๕ บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ)
28 พ.ย.59
ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับงานปรับปรุงห้องควบคุมระบบการบริหารสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชีและการพัฒนาระบบราชการของ บก.ทท.
12 ก.พ.59
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม กองจัดการ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร อาคาร 5 ชั้น 6
27 ม.ค.59
ผลการสอบราคาจ้างซ่อมและจัดหาเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิม ในงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 5 กองบัญชาการกองทัพไทย (สำนักงานปลัดบัญชีทหาร) โดยวิธีสอบราคา
27 พ.ย.58
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าลิฟต์และจัดทำป้ายนามหน่วย อาคาร 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
17 ส.ค.58
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงหน้าลิฟต์และจัดทำป้ายนามหน่วย อาคาร 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
17 ก.ค.58
ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๕ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค.58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 เม.ย.58
ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย
25 ก.พ.58
ผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี กองบัญชาการกองทัพไทย
25 ธ.ค.57
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ และปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ ตามโครงการพัฒนาระบบงานปลัดบัญชี
15 ธ.ค.57
ผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและระเบียงทางเดิน อาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
1 ธ.ค.57
ผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (เพิ่มเติม)
1 ธ.ค.57
ผลการสอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ และระบบงานปลัดบัญชี
30 ก.ย.57
ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 5 ชั้น 1 - 6
26 ก.ย.57
ผลการสอบราคาจ้างงานการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร 5 สำนักงานปลัดบัญชี
8 ก.ย.57
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 71 รายการ
28 ก.ค.57
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายสื่อสาร จำนวน 3 รายการ
7 ก.ค.57
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ
30 มิ.ย.57
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ
12 มี.ค.57
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์
18 ก.พ.57
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน สปช.ทหาร
13 ม.ค.57
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาย พธ. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง
13 ม.ค.57
ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 5 ชั้น 1-6
27 ก.ย.56
ผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
27 ก.ย.56
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานคอมพิวเตอร์ และไฟฟ้า
18 ก.ค.56
ผลการสอบราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ และระบบงานปลัดบัญชี
7 มิ.ย.56
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. ชุดโต๊ะทำงานข้าราชการ พร้อมเก้าอี้
3 มิ.ย.56
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยพร้อมติดตั้ง
2 เม.ย.56
ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง พื้นที่ชั้น 2-6
29 มี.ค.56
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์
11 มี.ค.56
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวรรักษาความปลอดภัย และพื้นที่ห้องบริการสนับสนุนส่วนกลางของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
11 มีค.56
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางภายในสำนักงานพื้นที่ชั้น 5-6
22 ก.พ.56
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเวรรักษาความปลอดภัย และพื้นที่ห้องบริการสนับสนุนส่วนกลาง 13 ก.พ.56
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ
31 ม.ค.56
ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ ประจำปี 2556
22 ม.ค.56
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ห้องน้ำ ชั้น 3 และ 6
5 พ.ย.55
ระบบการบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบราชการ
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 ส.ค.53