พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560