พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สำนักงานปลัดบัญชีทหาร  

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560