พิธีปิดหลักสูตร นายทหารปลัดบัญชี  ของ กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๔

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560