พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร    

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560