พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560