ประดับยศนายทหารประทวน สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 4 กันยายน 2560