พิธีเปิดการฝึกอบรมตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นของ คู่มือการฝึกพระราชทานพระราชทาน