Download  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS

Download  แบบใบแจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน

Download  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS