พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุง      ปช.ทหาร

 

        พล.ต. คัมภีร์ พงษ์วิชัย
รอง ปช.ทหาร

    พล.ต. นิพนธ์  พินสุวรรณ์ 
รอง ปช.ทหาร

         พล.อ.ต. วรกฤต  มุขศรี            รอง ปช.ทหาร

 

 

 

พล.ต. กฤษฎิ์ชัย จำนงค์เนียร    ผอ.สบท.สปช.ทหาร