พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุง      ปช.ทหาร

 

         พล.อ.ต. อนุชา  ผลโภค              รอง ปช.ทหาร

            พล.ต. คัมภีร์ พงษ์วิชัย              รอง ปช.ทหาร

    พล.ต. อรรถนพ ลาภชุ่มศรี           รอง ปช.ทหาร

 

 

 

พล.ต. กฤษฎิ์ชัย จำนงค์เนียร    ผอ.สบท.สปช.ทหาร