ที่อยู่ : สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
เลขที่ 127 อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพไทย
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
 

 ติดต่อ 
1. สำนักผู้บังคับบัญชา :: โทร. 0-2575-6540, โทร.ทหาร 5721751

2. 
กองกลาง สำนักงานปลัดบัญชีทหาร :: โทร. 0-2575-6550, โทร.ทหาร 5721758
3. กองงบประมาณ :: โทร. 0-2572-1765, โทร.ทหาร 5721765 
4. กองควบคุมงบประมาณ :: โทร. 0-2575-6569, โทร.ทหาร 5831277
5. กองตรวจสอบและประเมินผล :: โทร. 0-2575-6572, โทร.ทหาร 5831278
6. กองจัดการ :: โทร. 0-2575-6615, โทร.ทหาร 5831283
7. กองกรรมวิธีข้อมูล :: โทร. 0-2575-6575, โทร.ทหาร 5721782
8. แผนกการเงิน :: 
โทร. 0-2575-6548, โทร.ทหาร 5721760

9. งบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร :: โทร. 0-2575-6580, โทร.ทหาร 5831077
10. หน่วยตรวจสอบภายใน :: 
โทร. 0-2575-6682, โทร.ทหาร 5831250


 แผนที่ : สำนักงานปลัดบัญชีทหาร