กองบริหารทรัพยากร

  

พันเอก ชัชชาญ กอบกุลธนชัย 

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร สำนักบริหารทรัพยากร
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        SmileSmile ภารกิจ LaughingLaughingมีหน้าที่เสนอนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล  และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์   และการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกองทัพไทย  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 

แผนกบริหารทรัพยากร   มีหน้าที่จัดทำนโยบาย วางแผน ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การจัดทำแนวทางและนโยบายงบประมาณด้านงบประมาณ  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและโครงสร้างงบประมาณของกองทัพไทย  และกองบัญชาการกองทัพไทย  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกแผนและจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอน และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย และการชี้แจงแถลงป้องกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย

 แผนกพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  มีหน้าที่จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่าย เกณฑ์การจัดทำงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยวิเคราะห์งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย   จัดทำข้อมูลสถิติงบประมาณของกองทัพไทย  ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์  จัดทำรายงานประจำปีของกองบัญชาการกองทัพไทย  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

Banner

เข้าสู่ระบบ


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner